AIRS 1.0.0.10

AIRS 1.0.0.10

AirSet – Shareware –
Airs is a tool that can periodically check for new
TV episodes online on a few of the popular Web
sites. It will present to you if and when there
are new episodes available. It supports lifetime
management for the downloaded episode information
where you can track which episodes you've already
seen, which you are still retrieving, and which
ones you still have to find.

Tổng quan

AIRS là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi AirSet.

Phiên bản mới nhất của AIRS là 1.0.0.10, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

AIRS đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

AIRS Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AIRS!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản